Jakaja

22 teksty – auto­rem jest Ja­kaja.

po­wiedz "wal­cz", ko­muś, kto już daw­no się pod­dał, a po­tem nie roz­cza­ruj się je­go po­rażką- możesz po­godzić się ze stratą, al­bo wbi­jać paz­nokcie w skórę i uda­wać, że te­go chciałeś... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 5 sierpnia 2010, 21:55

By­wa, że lo­jal­ność sta­je się naj­trud­niej­szą przeszkodą dla szczęścia, bo w tłumie zna­jomych twarzy ciężko spoj­rzeć na ko­goś "od początku".. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 lipca 2010, 21:13

Cza­sami trze­ba poz­wo­lić pójść ko­muś w cho­lerę, jeśli tyl­ko ma na to ochotę.. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 16 czerwca 2010, 14:02

nie ma "głupich rzeczy" są tyl­ko niep­rze­myśla­ne, al­bo prze­myśla­ne, aż nad­to, co cza­sami przy­nosi in­ne kon­sekwen­cje, niż można by się spodziewać.. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 15 czerwca 2010, 15:17

Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma.. Cud.
mo­jej córce 

myśl dnia z 5 listopada 2014 roku
zebrała 118 fiszek • 14 czerwca 2010, 09:39

Nies­te­ty wielu ludzi lep­szych jest w wy­myśla­niu, niż w myśleniu.. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 13 czerwca 2010, 14:02

Trak­tując ludzi jak narzędzia prędzej, czy później uderzysz się ja­kimś "młot­kiem" bo­leśnie w palec.. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 12 czerwca 2010, 14:48

Zdarza się, że przy­jaciel od­wra­ca się do Ciebie ple­cami, po to, aby Cie bro­nić, a nie opuścić.. Naj­większą zbrod­nią jest wte­dy wbi­cie mu noża między łopatki.. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 9 czerwca 2010, 11:31

Wy­powiadając słowa cza­sami war­to zas­ta­nowić się do czyich uszu mogą trafić.. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 4 czerwca 2010, 13:07

Cza­sami nie war­to przełykać cze­goś tyl­ko, dla­tego, że in­nym sma­kowało..
To­bie może to stanąć w gardle.. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 2 czerwca 2010, 12:58

Jakaja

Jakaja

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność

1 grudnia 2014, 19:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Twoje za­nie­cha­nie w oczach [...]

6 listopada 2014, 20:51Zadyma M sko­men­to­wał tek­st Kto ma pszczoły, ten [...]

6 listopada 2014, 19:59Diamentowa_sól sko­men­to­wał tek­st Kto ma pszczoły, ten [...]

5 listopada 2014, 22:22bosy sko­men­to­wał tek­st Kto ma pszczoły, ten [...]

5 listopada 2014, 21:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kto ma pszczoły, ten [...]

5 listopada 2014, 21:45scorpion sko­men­to­wał tek­st Kto ma pszczoły, ten [...]